LuxuryEstate
חינם עבור Android
התקן

גרסת הדפדפן שלך אינה נתמכת עוד. עדכן אותו לחוויה טובה יותר.

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

1. מטרה

הניידים החכמים והטאבלטים.
(״Luxury Estate" ״תוכן או ״אתר״) הגירסה הסטנדרטית של פרסום המודעות הן ללא עלות או תלות בחתימת חוזה מנוי. גרסאות העילית והפרימיום הן בתשלום ומציעות שירות חשיפה רחבה למודעות באתר LuxuryEstate.com. ‏

2. הסכמה לתנאי מכירה

הסכמה למנוי בחברת ״לאקשורי מדיה בע״מ״ מהווה אישור והסכמה לתנאי השימוש שלנו (״תנאים״). כתוצאה מכך, לקוחות הטוענים כי קראו את התנאים טרם ההסכמה, מסכימים לכבדם.

3. הגדרות

בתנאי השימוש והגבלות אלה, הכתובים מטה, במידה ולא צויין אחרת, להם המשמעויות הבאות:לקוח: פירושו כל ישות משפטית או אדם טבעי המוסמך לפרסם מודעה ו/או לפרסם נדל״ן בהמשך נוסיף על המונח ״מפרסם״חוזה: מותאם לשירותי חשיפת הפרסום המוצעים ושנבחרו.אתר הנדל״ן: LuxuryEstate.com של חברת ״לאקשורי מדיה בע״מ״ בו בחר הלקוח לפרסם את מודעותיו על הנכסים.

4. חתימה על החוז

בעת חתימת החוזה עם חברת ״לאקשורי מדיה בע״מ״ לשירותים שמעניקה החברה, יהיה על הלקוח לחתום על הסכום שעליו יהיה לשלם‪.

5. אחריות

5.1 הלקוח מאשר את היותו המוסמך הבלעדי והיחידי של תוכן המודעה. אחרת, הינו מצהיר כי יש לו את כל הזכויות וההרשאות הנחוצות כדי להפיצה. אם המפרסם הוא בעליה של סוכנות הנדל״ן, הרי שהוא בקנה אחד עם החוק הלאומי במכירת והשכרת נכס מטעם צד שלישי. אם הלקוח משתמש בשירותים מטעם חברה (כגון מעביד) או גופים חוקיים אחרים, הלקוח מצהיר ומתחייב כי לו הסמכות לחייב את החברה לעמוד בתנאים וההגבלות בשימוש זה. במקרה זה, הלקוח יהיה נציג החברה או ישות משפטית אחרת.
5.2 ״לאקשורי מדיה בע״מ״ אינה מעורבת בדרכי הניסוח של המודעות המפורסמות ולכן האחריות הבלעדית היא של הלקוח. ״לאקשרי מדיה בע״מ״ שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם תמונה בעלת שכבות, באיכות ירודה, או כזו שלא מתקשרת עם המודעה. ״לאקשרי מדיה בע״מ״ שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לסרב לכל טקסט של מודעה שלדעתה אינו עולה בקנה אחד עם מטרות השירותים של החברה וייעודו של האתר. ״לאקשורי מדיה בע״מ״ שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לסרב לכל מודעה או תמונה העלולות לערער את הסדר הציבורי או המוסרי, המעוררות מחאה על ידי צד שלישי או שאינן חוקיות באור הנורמטיבי הקפדני.
5.3 הלקוח מכיר ומאשר כי ידועות לו התכונות והמגבלות של האינטרנט וכן מכיר ומאשר כי חברת ״לאקשורי מדיה בע״מ״ לא יכולה להיות אחראית לבעיות בהעברת נתונים, חיבור או חוסר זמינות של הרשת, לא את מהירות הגלישה או תקלה באינטרנט הקשורה ברשתות הגלובליות או במורכבותה של חומרה ותכונה המותקנות בשרתים של החברה. ״לאקשורי מדיה בע״מ״ משתדלת להבטיח שהאתר והשירותים יהיו זמינים ללקוח בכל עת, אך אין באפשרותה להבטיח שהאתר והשירותים יעבדו ברציפות וללא הפרעה או שגיאות. לעיתים, בעת פעולת תחזוקה או שדרוג של האתר השירותים אינם זמינים ללא הודעה מוקדמת. חברת ״לאקשורי מדיה בע״מ״ , מטרתה למזער את זמן השבתת האתר ואינה אחראית לכל הפרעה או הפסקת שירות.
5.4 הלקוח מאשר כי בכל הנוגע לתמיכה, ״לאקשורי מדיה בע״מ״ אינה מחוייבת לשום אמצעי ואינה יכולה להבטיח את ביצוען של המודעות או המוצרים המופצים על ידה.

6. התפלגות מודעות או מוצרים

החוזה ייכנס לתוקפו עם חתימת חוזה המנוי. לפיכך, על הצדדים חובה לכבד את הביצועים על פי החוזה, ללא כל אפשרות לנסיגה. תקופת החשיפה של המודעות מפורטות בהסכם המנוי.

7. חיוב ותקנות לתשלום

חשבוניות יעמדו לפירעון על ידי חברת ״לאקשורי מדיה בע״מ״ אם שיטת התשלום שנבחרה על ידי הלקוח הינה העברה בנקאית. במידה והלקוח יבחר לשלם דרך Paypal, ״לאקשורי מדיה בע״מ״ מסתמכת על החברה השותפה המסחרית ״Immobiliare.it" במתן שירותי תשלום. קבלת שירותים נוספים בתשלום תעשה עם חתימת החוזה ותיפרע במועד חתימת החוזה ובהתאם לתדירות שנקבעה על ידי הסוכן המסחרי.כל אי תשלום יגרור באופן אוטומטי:השעיית השירותים הנוספים והצגתן של המודעות הסטנדרטיות (המפורסמות בחינם)חסימה בכניסה לאתר LuxuryEstate.comדרישה לתשלום מיידי של כל הסכומים שחויבו והזמנות שלא שולמו עדיין וטרם חויבו‏

8. הפסקה זמנית והפסקת שירות מ״לאקשורי מדיה בע"מ״

בהעדר תשלום חלקי או מלא מצידו של הלקוח ולאחר התקשרות החברה עם הלקוח על כך שהוא לא פעיל, השירות על ידי חברת ״לאקשורי מדיה בע״מ״ עשוי להיות מושהה על ידה. השירות יושהה או יופסק באם הלקוח מפר את אחת מהתחייבויותיו לחוזה.‏

9. חובותיו של הלקוח

9.1 הלקוח מתחייב לספק, בעת חתימתו על החוזה על משך תצוגתן של מודעותיו ו/או מוצריו ועל פרטי זהות מעודכנים. הלקוח הינו האחראי הבלעדי לנתונים במודעותיה של ״לאקשורי מדיה בע״מ״. בנוסף, הלקוח מסכים ליידע את ״לאקשורי מדיה בע״מ״, בתוך 15 ימים על כל שינוי במידע שנמסר על ידו בעת חתימתו על החוזה.
9.2 הנתונים בכניסה לאזור האישי הם אישיים לחלוטין. המפרסם מסכים לשמור על סודיות ולשאת בכל התוצאות, כולל כספיות, במידה ויגרם שימוש בנתונים האישיים על יד גורם שלישי.
9.3 הלקוח מתחייב להשתמש בשירותי המנויים בהתאם למטרתה שלשמה החברה הוגדרה ומשווקת. הלקוח יודע כי כל שימוש לא ראוי הוא אסור, לרבות שיווקו של השירות ו/או השימוש בסימני המסחר והלוגו של חברת ״לאקשורי מדיה בע״מ״. הלקוח הוא האחראי לשימוש הכניסה והגישה לשירותים. הלקוח מאשר את היותו המשתמש הבלעדי בשירותיה של חברת ״לאקשורי מדיה בע״מ״ והשימוש בהם יעשה אך ורק לאחר חתימת החוזה. לא תתבצע מכירה לצד שלישי ללא אישורה של חברת ״לאקשורי מדיה בע״מ״. שם המשתמש והסיסמה להתחברות לשירותים המוצעים על ידי חברת ״לאקשורי מדיה בע״מ״ לא יועברו בשום מקרה לצד שלישי.
9.4 הלקוח הוא האחראי הבלעדי לכל נזק שנגרם על ידו או אחד מעובדיו הנובעים משימוש בשירותי החברה.‏

10. שימוש בתוכן המערכת

בעת שהלקוח סיפק את תוכן המודעה באמצעות השירותים הניתנים על ידינו, באופן אוטומטי הלקוח מעניק את הרשות לחברת ״לאקשורי מדיה בע״מ״ במידה עולמית, לא בלעדית, בלתי חוזרת ומלאה, לפרסם, להחזיק בפרסום כקניין רוחני ולשלוט בו, לשכפל, להפיץ, להציג, להתאים, לשנות.הלקוח מודע ומאשר כי התכנים שפורסמו על ידי חברת ״לאקשורי מדיה בע״מ״ עשויים להיות מופצים בערוצי האינטרנט והתקשורת השונים.

11. מחוייבותה של חברת ״לאקשורי מדיה בע"מ״

״לאקשורי מדיה בע"מ״ אחראית ליישום האמצעים הדרושים לתפקוד התקין של השירות. היא תנקוט בצעדים הדרושים כדי לשמור על ההמשכיות ואיכות השירות.

12. העברת חוזה

הלקוח אינו רשאי ליישם או להעביר, בתשלום או שלא בתשלום לצד שלישי את החוזה הרשמי שלו עם חברת ״לאקשורי מדיה בע״מ״.

13. פתרון מחלוקות

תנאי שימוש אלה נחקקו, התפרשו ואושרו בהתאם לחוק הלוקסמבורגי. הצדדים מסכימים כי מחלוקות יפתרו בבית המשפט בלוקסמבורג, יחד עם זאת ביכולתינו להתערב בכל תחום שיפוט רלוונטי לאכיפת זכויותיו של הקניין הרוחני. באם הוראה מסויימת של תנאי השימוש אינה תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה על ידי בית משפט מוסמך, יהיה ניתן להחליפה עם הוראה המשקפת את כוונתה של ההוראה המקורית והמותרת בחוק הישים. כל ההוראות האחרות של תנאי השימוש יישארו בתוקף.

מדיניות פרטיות

מבוא

יישומי האתר LuxuryEstate.com לטלפונים חכמים וטאבלטים מופעלים על ידי חברת "לאקשרי מדיה בע"מ" היושבת ברחוב מנספילד 9, לונדון, W1G 9NY, בריטניה, חברה רשומה ב אנגליה ובוויילס שמספרה 8352407.כל אזכור במסגרת מדיניות זו של "אנחנו / אנו / שלנו" מיוחס לחברת "לאקשרי מדיה בע"מ". השימוש בכל שירות (שירותים) המסופק על ידי LuxuryEstate או פשוט גלישה לתוכן של האתר הופכים את המשתמש בהגדה למשתמש. LuxuryEstate מכבדת את הפרטיות של המשתמשים ומחויבת להגן על המידע האישי שנאסף דרך אתר האינטרנט שלנו.מדינויות הפרטיות ממשילה את הדרך בה אנו אוספים ומשתמשים במידע של כל משתמש. עם השימוש בשירותים שלנו,הינך מסכים להיות מחויב לכללי המדיניות הללו.‏LuxuryEstate היא אינה סוכנות הנדל"ן: אנו מספקים חשיפה למודעות נדל"ן, אשר פורסמו על ידי סוכני נדל"ן, קבלנים וצדדים שלישיים אחרים.‏

איסוף מידע

בביקורך באתר או בשימושך באמצעי השירות שלנו, הינך עשוי להתבקש לספק מידע אישי, כמו את שמך, ופרטים ליצירת קשר כגון טלפון ודואר אלקטרוני. אנו עשויים גם לאסוף מידע אודות שימוש באתר של LuxuryEstate הכולל מחקר, מאפיינים וצפיות בדפים, מפרסמים או פניות של שותפים ותוכנן של הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו אליהם. במקרה של יישומים ניידים (אפליקציות),הינך עשוי לספק מידע על מיקומך, על מנת להציג מודעות בקרבת מקום. אנו עשויים גם לאסוף מידע מתוך ההתכתבות עמנו, אנו מתייחסים לאלה כאל "מידע".בכל שלב בו עליך להזין מידע אישי באתר שלנו ביכולתינו להתיר לקבל או לדחות את השימוש במידע שלך למטרות שיווק.‏

כיצד אנו משתמשים במידע שלך

המידע הניתן על ידי המשתמש מאפשר לנו לתת גישה לכל הקשורים לכך באתר זה ובכך לספק שירותים ותכונות המבוקשים על ידי משתמשים. באמצעות איסוף המידע נוכל לזהות תהליכים שיכולים לשמש בשיווק ולעזור לנו לפתח, לנהל, תמיכה ולשפר את השירותים והפונקציות שלנו.אנו עשויים להשתמש במידע שלך על מנת ליצור קשר עם משתמשים כדי לעניין אותם בשירותים שלנו ומדי פעם כדי ליידע את המשתמש על שינויים או התפתחויות חשובים לאתר זה. במקרה שהמשתמש הסכים, באפשרותינו אף להשתמש בנתונים כדי ליצור עמך קשר כשבידינו פרטים על מוצרים או שירותים אחרים שאנו או השותפים או המפרסמים עשויים לראות בהם עניין. במידה וכמשתמש הינך משנה את דעתך בנוגע ליצירת קשר עמך, אנא פנה אלינו והודע ​​לנו.במקרה שהמשתמש הסכים ליצירת הקשר על ידי צדדים שלישיים, באפשרותינו למסור את המידע שלו לרשותם. המידע שהוזן על ידי המשתמש יאפשר לך ליצור קשר עם מפרסמי המודעה, ירשם ולאחר מכן ישלח למפרסם שבחרת ליצור עמו קשר. זה לעזר בקבלת שירות יותר אישי. כמו כן, באפשרותינו לשלוח את הפרטים של החיפוש האחרון שבוצע על ידי המשתמש כדי לעזור לו למצוא את התוצאה הטובה ביותר שעונה על הצרכים של המשתמש. אם משתמש נרשם בLuxuryEstate, הפנייה למפרסם עשויה לכלול את המידע שנשמר בפרופיל שלו, כדי לעזור למפרסם לספק שירותים באופן יותר אישי.‏

גישה למידע שנמסר או שנאסף

אנו שומרים לעצמנו את האפשרות לגישה לכל המידע שאספנו ממך.כל עוד שירותינו זמינים, באפשרותם של שותפים להשתמש במידע שאספנו. השימוש שלהם במידע האישי שלך נשלט על ידי מדיניות הפרטיות שלהם. אנחנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות ושיטות עבודה של אתרים אחרים, בין אם חברת אליהם באמצעות קישורי מאתר שלנו, ובין אם הגעת אלינו דרכם. מיקרוסופט ממליצה לך לבדוק את מדיניות הפרטיות של כל אתר שאתה מבקר ולוודא שאתה חש בנוח עם התנאים של מדיניות זו לפני מתן מידע אישי.אם החברה שלנו נכנסה למיזם משותף או מכירה או התמזגות עם גוף עסקי אחר, המידע ניתן להעברה לשותפים עסקיים החדשים או הבעלים.אם אנו מציעים שירות שמסופק לך בשמנו על ידי צד שלישי (כגון סוכן נדל"ן או קבלן), יתכן שנצטרך לפנות לצד השלישי בנוגע למידע שלך על מנת לספק את השירות שאתה מבקש. השימוש שלהם במידע כפוף לנהלי הפרטיות שלהם ואנחנו לא אחראים לו. בשימושך ב LuxuryEstate הינך מסכים לספק את המידע שלך לצד שלישי שהוסמך על ידינו לשירותים כאלה ולאפשר את השימוש שניתן לעשות בו. כמו כן, אנו עשויים להשתמש בגורמי צד שלישי כדי לספק שירותים בשמנו, מה שעשוי לכלול את הפיתוח של המידע שסופק (עדיין ללא שימוש בו) לדוגמא לשםהשלמת כתובות חלקיות או לשפר את המידע שברשותנו.במקרים אחרים לא נשתף, נמכור או נפיץ את המידע של משתמשים לצד שלישי ללא הסכמתם, אלא אם אנו נדרשים לכך על פי חוק.‏

גישה, שינוי והסרת המידע

משתמשים רשומים ב LuxuryEstate יכולים לעדכן את פרטיהם, לשנות את ההגדרות או לבטל את החשבון שלהם בכל סעיף בפרופיל מרגע הרישום.משתמשים של אתר זה יוכלו לבקש העתק של המידע האישי שלך שברשותנו על ידי פנייה אלינו. באפשרותינו לבקש דמי ניהול קטנים כדי לכסות את נתוני מחקר, ההכנה והמשלוח. תוכל לבקש מאיתנו לעשות את השינויים הנדרשים כדי להבטיח שמידע כזה הוא מדויק ומעודכן.‏

עוגיות ומעקב

כמו אתרי אינטרנט ויישומים רבים, ב LuxuryEstate אנו משתמשים ב "עוגיות" כדי להציע את הגלישה הטובה ביותר, לפשט את תהליך ההתחברות, שמירה על מסלול ההעדפות שלך ומעקב אחר השימוש באתר. עוגיות הן פיסות קטנות של מידע המאוחסנות בדיסק הקשיח של המחשב, טלפון חכם או טאבלט מדפדפן. הדפדפן שלך מספק את היכולת להמנע מאתרים המשתמשים בעוגיות (במסך העזרה או במדריך למשתמש של הדפדפן או בספר הוראות שם תוכל למצוא הסברים נוספים), אבל שים לב שפעולה זו תפחית או תמנע את הפעולה התקינה באתר זה ובאתרים אחרים. למידע נוסף על עוגיות בהם אנו משתמשים ניתן למצוא כאן.כמו כל האתרים, השרתים שלנו רושמים באופן אוטומטי "קבצי לוג" המכילים מידע על ההיקף ומאפיינים של תנועה באתר האינטרנט שלנו, כגון כתובת ה- IP, מספר הדפים בהם ביקרו, ואת משך הזמן באתר. אנו משתמשים בקבצי לוג כדי להבין טוב יותר איזה שימוש נעשה באתר שלנו; קבצים אלה מסייעים לנו לנטר ולשפר את השירות. אבל אנחנו לא יכולים לזהות אותך אישית מקבצי לוג.‏

אבטחה, אחסון והעברה של מידע

‏LuxuryEstate נוהגת עם נהלי אבטחה קפדניים על מנת להבטיח שמידע אישי לא נפגע, נהרס או מועבר לצדדים שלישיים ללא האישור שלך (אם הם לא לשם מתן שירותים כמתואר בסעיף " גישה למידע שנמסר או שנאסף" לעיל), וכדי למנוע גישה לא מורשה. המחשבים מאחסנים נתונים במתקן מאובטח עם גישה פיזית מוגבלת ואנחנו משתמשים בחומות אש מאובטחות ואמצעים אחרים כדי להגביל את הגישה האלקטרונית. במקרה של שיתוף פעולה עם צד שלישי, אנחנו נבקשם שוב ליישם אמצעים דומים לשלנו כדי להגן על המידע שלך.גישה למידע שאנו אוספים או רושמים מוגבלת למשרדים שלנו. עובדים יחידים בלבד שצריכים את המידע כדי לבצע עבודה מסוימת מקבלים גישה למידע אישי. במקרה ונזדקק למידע לשם זיהוי נשאל במפורש להסכמתך. לפני שאתה חושף מידע אנו מבקשים ממך לשתף פעולה עם הבדיקות הביטחוניות שלנו. תוכל לעדכן את המידע האישי שלך בכל עת על ידי בדף הפרופיל.נתונים אישיים שנאספו באמצעות האתר ניתן להעביר מחוץ לטריטוריה הלאומית, באופן בלעדי עבור השירותים המבוקשים באמצעות האתר וכפוף להוראות הספציפיות של חקיקה אירופאית. אנו נשמור את המידע שלך לתקופה סבירה או לתקופה מבוקשת כנדרש בחוק.‏

שינויים במדיניות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות חוקים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. כל שינוי יפורסם באתר האינטרנט שלנו וייכנס לתוקף במועד הפרסום. אם נעשו שינויים בחומרים שלהם השפעה על השימוש באתר והפצת מידע, אנו מזהירים את המשתמשים לפני שינויים כאלה.‏

מדיניות שימוש בעוגיות

עוגיות הם חלקי אינפורמציה קטנים של אתר אינטרנט הנשמרים בזכרון במחשב המשתמש .השימוש בעוגיות באתר של LuxuryEstate הוא שימוש סטנדרטי ,הוגן ואין מטרתו להזיק.אנו משתמשים בהן על מנת לאסוף מידע ולהסיק מסקנות על השימוש שנעשה באתר כך שנוכל לשפר את אותו, אנו מתבוננים על הדרך בה מנווטים הגולשים בכל דף באתר וכן על האלמנטים המועדפים יותר על הגולשים.ברצוננו לידע אותך באלו עוגיות עושה LuxuryEstate שימוש ומדוע.אנו מצרפים מטה רשימה של כל העוגיות בהם נעשה שימוש וסיבות לשימוש.לאלו מביניכם המעוניינים באינפורמציה נוספת,הוספנו מידע מפורט הכולל את הסיבה המדוייקת לכל עוגיה שאנו יצרנו.לבסוף,כללנו אינפורמציה הנוגע לזמן איחסון העוגיות במערכת(בין אם הוא מידע שישאר במערכת לאחר עזיבתכם את האתר הידוע בשם "עוגיות קבועות או מתמידות",בין אם הוא נמחק לכשמסתיימת הגלישה באתר ,משמע,"עוגיות לא מתמידות"העוגיות נעשות על ידי LuxuryEstate או על ידי גורם שלישי שותף והם בקטגריות הבאות:אי-התמדה והתנהלות שהן עוגיות אופייניות הנדרשות על ידינו בכדי להבטיח כי המשתמשים ינועו בחופשיות מדף לדף וביכולתם להכנס ולהשתמש בשירותים באתר.בדרך כלל עוגיות אלו כשהאתר פתוח ומחקות עם יציאה ממנו.ישנן עוגיות הנשארות מעבר לזמן שהותכם באתר
LUXURYESTATESESSID שימוש לשם אפשרות הפעלת הביקור באתר המשתמש ביקור
viewport זיכרון מימד אופטימלי של התמונות המוצגות בדף הבית ביקור
currency נעשה בו שימוש על מנת לדעת את השער המועדף על הגולש חודש 1
lastSearch זכרון החיפוש האחרון של המשתמש ביקור
fbm_# and fbsr_# עוגיות אלו בשימוש לשם הפעלת שיתוף דפים בפייסבוק n.d.

שימושיות

עוגיות אלו מאפשרות לכם לשמר מאפיינים של האתר,לדוגמה,להכנס כמשתמש ולכתוב תגובות לפרסומים או במקומות בהם באפשרותך להתאים אישית אלמנטים שונים בתוכן האתר.
pl שמור את השפה המועדפת על המשתמש חודש 1
sl כמו מעלה ,בקשה לשפה מועדפת חודש 1
locale זכרון השפה והאזור למשתמשים הגולשים באתר חודש 1
areaMeasure זכרון יחידות המידה המועדפות על המשתמש חודש 1
splash# שימוש לשם הורדת האפליקציה הסלולרית של LuxuryEstate (#יכול להיות אייפד,אייפון וכו’). חודש 1

פירסום באנר ו/או טקסט

באמצעות הפלטפורמה
__gads פרסום דרך Google’s DoubleClick Advertising,צפייה כאן. n.d.
ולבסוף,בהתאם להצעתינו לחוויה הטובה ביותר ברשת יתווספו בהמשך שירותים חדשים שגם הם ישתמשו בעוגיות מפעם לפעם.אנו עושים מאמץ על מנת להראות את המידע המדויק עד כמה שניתן על מנת לסקור ולעדכן את הפרטים באופן עקבי>אנו מפרסמים את העידכונים הללו בדף זה או בדפים אחרים באתר.